PSYKOLOGER I RETTSSALEN

EN KRITISK VURDERINGSammendrag

Det blir mer og mer vanlig å trekke inn psykologer og psykiatere i dagens juridiske samfunn. Dette fordi det forventes at psykologen/psykiateren skal kunne si noe om forhold som ikke inngår i den juridiske utdannelsen. Dette kan være prediksjon på atferd og risikovurdering, bedømmelser om sannhet i vitneforklaringer, og bedømmelse av skikkethet til å klare å gjennomføre en rettssak. Dersom man tar i betraktning såkalte eksperters bidrag i en rettssak, finner man derimot at det ikke alltid er en fordel å trekke inn psykologer og psykiatere i en rettssak.Innholdsfortegnelse


1. Innledning

2. Bruk av psykologiske tester

3. Personlighet versus situasjon

4. Begrepsblanding

5. Løgnens psykologi

6. Fabrikert hukommelse

7. Oppsummering, diskusjon og konklusjon

8. Referanser
1. Innledning


Psykologer og psykiatere får en stadig større rolle innen rettsvesenet, det blir mer og mer vanlig å trekke inn såkalte eksperter i mental helse til å besvare spørsmål som angår den psykologiske siden i en juridisk sak. Spørsmålet er om psykologers og psykiateres ekspert uttalelser kan sies å være gjennomgående valide, og dermed nyttige å bruke i en juridisk sak. Er psykologer bedre enn juridiske embedsmenn i å bedømme et menneskes troverdighet? Kan kliniske psykologer og psykiatere med bakgrunn fra psykiatriske pasienter og psykiatri bedømme generelle kriminelle som aldri har vært innom det psykiatriske helsevesenet før?

En vitenskapelig eksperts mening som har til hensikt å representere vitenskap, må reflektere en betraktning av alle relevante vitenskapelige prosedyrer og fakta i forbindelse med spørsmålet, og begrense dens formål til det som er omhandlet av vitenskapens metoder og kunnskap. Vitnemålet til mange mental helse eksperter feiler i å møte dette kravet ved for eksempel å presentere idiosynkratiske teorier; begå uhensiktsmessige konseptualiseringer; selektivt samle inn og fortolke data; mangle en åpen, skeptisk holdning; og å feile i å følge etablerte metoder i å trekke konklusjoner (Coles & Veiel, 2001, og Coles, 2000).

Denne artikkelen vil se på eksempler på at disse feilene begås ved bruk av psykologer og psykiatere i juridiske sammenhenger. Først med et kritisk blikk på bruken av psykologiske tester, deretter ved å se litt på person-situasjons faktoren, og deretter ved å se på psykologers omdannelse av begrep fra juridiske konsepter til psykologiske konsepter. Så vil det bli sett litt på om det er mulig å oppdage løgn, og til sist vil det diskuteres om det er mulig å skape falske minner om en hendelse. Artikkelen vil først og fremst belyse de negative sidene ved de elementene som diskuteres, og ikke de positive. Dette betyr ikke at det ikke er noen positive sider ved disse elementene, bare at disse ikke er valgt å fremheves her. Atikkelen er heller ikke ment å beskrive norske forhold, men vil ta for seg bruk av psykologer i en rettssal uavhengig av norske forhold, med kun noen henvisninger til hvordan det er i Norge.


tilbake til innholdsfortegnelse


2. Bruk av psykologiske tester


Psykologiske tester blir ofte brukt som målingsinstrument av psykologer som stiller opp som ekspert vitner i en rettssal. Noen av disse ekspertene, spesielt de dynamiske psykologene, bruker projektive tester som Rorschach og TAT/CAT (Thematic Apperception Test/Children’s Apperception Test). Projektive tester er ikke generelt akseptert innen psykologien som reliable og valide tester, og diagnostikk basert på slike tester er enten ikke valide, eller fulle av feil (Sjöberg, 1998). Det er ikke så vanlig i Norge å bruke projektive tester, nettopp fordi tolkningen har en begrenset validitet (Rosenquist & Rasmussen, 2001). Det er betenkelig dersom eksperter bruker projektive tester for å støtte sine påstander i en rettssak, og juridiske embedsmenn burde være skeptisk til bruken av projektive tester i juridisk henseende. Dersom en test skal brukes i en rettssak, sier det seg selv at det er ønskelig at denne testen gir valide resultater, ellers vet man ikke hva slags slutninger man skal trekke ut i fra testens resultater.

Det er viktig ved bruk av psykologiske tester å gjøre bruk av høyeste mulig standard, en rettssal bør bare akseptere bevis som følge av en psykologisk test dersom denne testen er generelt akseptert innen psykologien som en valid og reliabel test. Projektive tester er ikke er generelt akseptert, men blir likevel brukt av psykologer. En studie gjort i Australia viste at selv om over 80% av erfarne psykologer som var med i en spørreundersøkelse brukte WAIS (Wechslers Intelligence Scales) og 54,5% brukte MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), brukte også 22,1% projektive tegninger, 19,5% TAT og 15,6% Roschach (Martin, Allan & Allan, 2001). Det er dermed en ganske stor andel som i tillegg til å bruke mer aksepterte tester også bruker projektive tester, og dersom alle disse også ville brukt dem for å uttale seg som eksperter i en rettssak, kan det få ganske store følger for personen det gjelder.

Et annet problem når det gjelder psykologiske tester, er at man mangler tester som er konstruert for å gi svar på juridiske spørsmål. Til nå nylig har praksisen blant rettspsykologer vært å bruke kliniske tester som slett ikke er laget for dette formålet, men som er laget for bruk innenfor en psykologisk/psykiatrisk sammenheng (Martin, Allan & Allan, 2001). Dette vil si at man kan spørre seg om disse testene måler noe som er hensiktsmessig i forbindelse med en rettssak, siden de i utgangspunktet ikke ble laget for et slikt formål. Å bruke en klinisk test ment for kliniske sammenhenger i en juridisk sammenheng, kan bety at en omtolkning av resultatet er påkrevd, dersom man i det hele tatt kan bruke en klinisk test i en juridisk sammenheng. Det kan også tenkes at variablene man finner i en juridisk sammenheng varierer fra variablene man finner i en klinisk sammenheng, og dette kan også ha en betydning for hvordan resultatet bør tolkes.

I følge Coles og Veiel blir risiko vurderings (risk assesment) tester typisk brukt for å prøve å måle latente trekk, som psykopati og farlighet, for å predikere spesifikk atferd i en varietet av forskjellige, ukontrollerbare situasjoner. Det sier seg selv at dette ikke kan gjøres med et høyt nivå av nøyaktighet. Atferd er ikke bare avhengig av et individs karakteristikker, og en viktig faktor er for eksempel et individs mulighet til å gjennomføre en kriminell handling. I samfunnet oppstår det en stor variasjon av situasjoner, og et individs atferd er avhengig av interaksjonen mellom individet og dets omgivelser. En av de nåværene populære risiko vurderings instrumentene (brukt til å måle psykopati), PCL-R, feiler i å identifisere majoriteten av høy risiko individ. Det er også funnet når det gjelder et individs farlighet at en person kan inneha en risiko til å forårsake skade i henhold til mange forskjellige årsaker, hvor mange er tilstrekkelige, men ikke nødvendige for å utøve den harmfulle handlingen (Coles & Veiel, 2001). Slik kan man si at en test som måler en viss risiko fremsier en mulighet, og det er ikke påkrevd noen spesiell kunnskap for å kunne komme med en påstand. Gitt de riktige omstendighetene kan man si at omtrent alt er mulig (Coles, 2000). Det er derfor viktig at det er strenge retningslinjer både for bruk av tester og for andre former av vurderinger av psykologer og psyiatere i en rettssak.

Det er vanlig i Norge at psykologer og psykiatere stilles overfor krav om å uttale seg om mulig risiko for fremtidig voldelig atferd hos en kriminell, men det er mer vanlig å bruke en klinisk vurdering fremfor risiko vurderings tester, hvor momenter som tidligere kriminalitet, psykoser og alvorlige personlighetsavvik som oftest tas hensyn til. Disse vurderingene kan være ustruktererte fordi det ikke finnes noen eksakte regler for hvordan denne vurderingen skal gjøres, og vurderingen kan være forskjellig fra ekspert til ekspert (Rosenquist & Rasmussen, 2001). Ut ifra dette kan man si at det er ingen enkel oppgave å foreta en risikovurdering, hverken ved bruk av tester eller ved bruk av kliniske vurderinger. Kanskje vil det i fremtiden kunne utvikles en test som kan tas i bruk sammen med kliniske vurderinger, som kan føre til bedre risiko vurderinger. Det er også rimelig å anta at å ta i bruk flere metoder samtidig, slik at man har et sammenligningsgrunnlag basert på flere forskjellige metoder, dess mer pålitelig blir resultatet.


tilbake til innholdsfortegnelse


3. Personlighet versus situasjon


Det er også variabler som vanskelig kan måles med en test som må tas i betraktning i en rettssak. Spesielt viktig er kanskje situasjonsvariablelen. Det er ikke slik at man uten videre kan anta at enhver vil oppføre seg likt gjennom enhver situasjon. En test som måler stabile trekk kan vanskelig fange opp nettopp en slik variabel som situasjon.

Psykologien har nettopp en slik tendens til å fokusere på individet, og utelate situasjonsfaktoren, via for eksempel personlighetstrekk, når den forsøker å beskrive og predikere atferd. Som eksempel kan man ta psykiatriske forstyrrelser: en psykiatrisk forstyrrelse er en forstyrrelse uavhengig av situasjonen pasienten ble observert i (Coles & Veiel, 2001). Derimot har forskning vist at det i de fleste tilfellene ofte er situasjonen som avgjør hvordan en person handler, heller enn personens personlighet (Epstein & O’Brien, 1985). Når det for eksempel gjelder en persons evne til å gjennomføre en rettssak, er denne evnen relativ til kravene plassert på vedkommende gjennom rettssaken, slik som kompleksitet og lengde av selve rettssaken(Coles & Veiel, 2001). Dette betyr at selv om en persons evne til å gjennomføre en rettssak anses som lav gjennom en test, kan det likevel være mulig for denne personen å gjennomføre rettssaken, dersom forholdene tilretteleges denne personens behov.

Intelligens tester som WAIS kan heller ikke predikere atferd, de er laget for å måle og predikere utførelse på en bred varietet av mentale oppgaver. Skåren på denne testen er ment å måle generell intelligens (Murphy & Davidshofer, 1998). Det er dessuten også ønskelig med mer enn bare et tall som angir intelligenskvotient når man skal vurdere mulig psykisk utviklingshemming eller andre tilstander som kan føre til kognitiv svikt. Hvordan testen ble utført og resultater på de forksjellige delene av testen er også viktige (Rosenquist & Rasmussen, 2001). Tester som WAIS kan nok gi en pekepinn på den saksøktes evne til å gjennomføre en rettssak, med hensyn til psykisk modenhet og mental kapasitet, dersom vurderingen gjøres grundig og med mer utførlig enn bare selve resultatet av testen. Tester som måler personlighet, som MMPI, uten å ta hensyn til situasjons faktoren, kan ikke sies å predikere og beskrive atferd på en reliabel og valid måte dersom det er slik at det er situasjonen som i hovedsak avgjør en persons atferd og ikke bare personligheten. Det er da viktig å tolke resultatet av en test som MMPI i lys av dette.

Studier har vist at situasjonelle effekter trenger ikke å forklare store deler av atferdsmessig varians for å være viktige, men at heller ikke situasjonelle faktorer alltid kan predikere atferd på en sikker måte (Funder & Ozer, 1983). Det er mulig å tenke seg her at det er mange forskjellige variabler som har konsekvenser for en situasjons utfall. Dette forteller oss at å predikere atferd kan være svært vanskelig, for ikke å si umulig. Det er da betenkelig at dette har en stor betydning i juridiske saker, og eksperter burde legge stor vekt på å fremheve dette når de uttaler seg i en sak. Det gjenstår å se om dette blir gjort på en tilstrekkelig måte.

Faktisk er det slik at eksperter har en tendens til å overvurdere sin eksertise og hevde at de har stor intuitiv evne til å å foreta komplekse bedømmelser. I tillegg er ofte eksperter uenige med hverandre og bedømmelser kan variere fra tid til annen. Kliniske bedømmelser kan faktisk være svært tilfeldige, og det er påvist at erfaring ikke gir grunnlag for bedre bedømmelser (Sjöberg, 1998). Meehl hevder at forskning har faktisk vist at psykologers bedømmelser av personlighet og atferdsprognoser grunnlagt på for eksempel testresultat er dårligere enn statistisk sammenligning av samme grunnlag (Meehl, 1954). En annen studie har vist at simulering av psykotiske symptom, affektive symptomer og fabrikerte hukommelses tap krever multiple prosedyerer og metoder, og dess mer spesifikke respons settet er hos en person som fabrikerer symptomer dess mer spesifikk måling må til for å oppdage simuleringen. I tillegg kan personer med genuin mental sykdom kan ha atypiske symptom, og kan til og med gi utslag på simulering av symptom (Heinze & Purisch, 2001). Det er da vanskelig å tro at eksperter, selv med lang erfaring, uten videre kan bedømme en anklaget med hundre prosent sikkerhet, selv om disse ekspertene hardnakket hevder at de kan det. I hvert fall må det da være mulig å kreve grundig dokumentasjon av deres konklusjoner, og selv om slik dokumentasjon kan legges frem, er det ikke sikkert at deres konklusjoner er riktige. Det vil uansett ha en betydning av positiv verdi med en slik dokumentasjon, slik at man har mulighet til å se om alle faktorer og variabler har blitt betraktet i deres bedømmelser, så som sitausjonsvariabelen.


tilbake til innholdsfortegnelse


4. Begrepsblanding


Når klinikere entrer rettssalen har de en tendens til å konseptualisere rettslige begrep til mer familiære begrep. Klinisk psykologi beskriver ofte individ med fundamentale, unitære karakteristikk, mens de rettslige konseptene tendenserere mer i å være situasjonsspesifikke, syntetiske og heterogene. I psykologien ses ofte latente personlighetstrekk i observerbar atferd, og i psykiatriske diagnoser antas det en enhetlig karakter for de fleste forstyrrelser, som blir påvist ved de forskjellige patologiske symptomene. Schizofreni, for eksempel, krever i DSM-IV-TR nærværet av to av fire opplistede symptomer. Dette er forskjellig fra det rettslige syntetiske, situasjonsavhengige og heterogene systemet. Når det gjelder en persons evne til å gjennomføre en rettssak, er det subjektets evne til å forstå handlingen som blir betraktet i rettssalen, forstå de mulige konsekvensene av den rettslige prosedyren og til å kommunisere med advokaten (Coles & Veiel, 2001). Dersom de psykologiske begrepene er så forskjellige fra de juridiske, er det ikke bra å ”oversette” de juridiske begrepene til psykologiske begrep, for da er det fare for at de kan endre meningsinnhold. Dette vil igjen føre til at den psykologiske/psykiatriske eksperten uttaler seg om noe annet enn det som opprinnelig var tanken, og da kan man diskutere om ekspertens bedømmelse har noen verdi.

Et eksempel på et begrep som er forskjellig i en juridisk sammenheng fra en psykologisk sammenheng er intelligens, som brukes til å bedømme strafferettslig tilregnelighet. I Norge er det slik at personer i nedre del av av området for lettere psykisk utviklingshemmet i følge ICD-10 manualen, blir oppfattet som ”psykisk utviklingshemmet i høy grad” av rettssystemet på grunn av forskjellig forståelse av begrepet intelligens (Rosenquist & Rasmussen, 2001). Dette er det viktig at en ekspert i mental helse er klar over, og tar i betraktning i sine bedømmelser, ellers kan det føre til feil i dennes vurderinger om for eksempel strafferettslig tilregnelighet.

I følge Coles og Veiel er de grunnleggende juridiske begrepene er ofte dikotome; enten er man skyldig eller ikke, enten er man i stand til å gjennomføre en rettssak eller ikke. De psykologiske begrepene, derimot, tendenserer i å være kontinuerlige, og en typisk holdning er at dikotomier er primitive omtrentligheter av den virkelige verden. Denne holdingen overser at juridiske begrep ikke er ment å representere virkeligheten, men normative, abstrakte begrep. Ved å gjøre om de juridiske dikotome begrepene til psykologiske, kontinuerlige begrep, blir den juridiske situasjonen oversatt til psykologisk vitenskap, noe som ikke er holdbart i en rettssammenheng. For eksempel har mange standariserte prosedyrer for å måle en persons skikkethet til å gjennomføre en rettssak lagt inn psykologiske målings tilnærminger på det juridiske konseptet skikkethet, med den implisitte antakelsen at juridiske begrep om skikkethet er sammenlignbart med med de psykologiske begrepene hvorsom målings prosedyrene ble laget. Denne antakelsen er ikke valid (Coles & Veiel, 2001). Dette betyr at dersom det skal benyttes psykologer i en rettssak, er det viktig at disse også har en juridisk bakgrunn, eller grundig juridisk trening på noe vis, slik at man forhindrer at psykologer som møter til en rettssak konseptualiserer og således forandrer meningen i de gjeldende begrepene som blir omhandlet.


tilbake til innholdsfortegnelse


5. Løgnens psykologi


En viktig faktor i en rettssak er om den påtalte lyver eller ikke, og dermed er det viktig å kunne oppdage løgnere i rettssalen. I rettspykologi må mental helse eksperter ofte vurdere sannheten i et subjekts historie, og vurdere deres oppriktighet eller uærlighet gjennom eksamineringen (Hirsch & Wolf, 2001). En ekspertpsykolog kan for eksempel bli trukket inn i en rettssak for å avgjøre på et eller annet vis om den anklagede snakker sant eller ikke fordi utfallet på rettssaken kan avhenge av denne variabelen, men er det mulig å avgjøre om en person lyver eller ikke?

En faktor som gjør det vanskelig å oppdage en løgn er hvorvidt løgneren tror på sin egen løgn. Suksessfulle løgnere og psykiatriske pasienter bedrar seg selv, og ved komplett selvbedrag er løgnere mer eller mindre umulige å oppdage (Hirsch & Wolf, 2001). I tillegg får de muligheten til å repetere og finpusse løgnene sine gjennom gjentatte avhør, noe som kan forbedre deres evne til å bedra. Dette kan også forklare hvorfor ikke gjentatte avhør av en tiltalt gir noe bedre utslag på evnen til å oppdage løgn (Hirsch & Wolf, 2001, og Granhag & Strömwall, 1999).

En annen faktor som gjør det vanskelig å oppdage løgn er at det ikke bare er ett typisk mønster for villedende atferd, men flere, og samme faktor kan variere fra person til person (Vrij & Graham, 1997). For eksempel har en studie vist at mennesker med høy sosial selvbevissthet, og mennesker som klarer å kontrollere sin atferd, reduserer sine håndbevegelser når de lyver, mens mennesker med lav sosial selvbevissthet øker håndbevegelsene (Vrij, Akehurst & Morris, 1997). Da skulle man tro at ved å finne ut hvorvidt man har å gjøre med en person med lav eller høy sosial selvbevissthet, eller en person med høy kontroll, for eksempel ved bruk av personlighetstester, vil kunne hjelpe med å bestemme hvorvidt denne personen lyver eller ikke. Det er ikke fullt så enkelt å forklare, for en god skuespiller, eller en erfaren løgner, kan undertrykke sine håndbevegelser når han/eller hun lyver, og slik blir det enda flere varaibler å ta hensyn til (Vrij & Graham, 1997). Slik kan man skape en sirkulær forklaring: ved mye håndbevegelse lyver personen, ved lite håndbevegelse er personen en god skuespiller eller en erfaren løgner.

En studie har vist at det er store individuelle forskjeller på om en person kan bedømme om en annen person lyver eller ikke, selv om de har bakgrunnsinformasjon om denne personens personlighet, og det er ikke funnet noe som kan forklare disse individuelle forskjellene i bedømmelsene (Vrij & Graham, 1997). Faktisk har psykiatere en nøyaktighet på bare 57% når det gjelder å oppdage bedrag, og i tillegg mangler de innsikt i sin egen evne til å fange opp løgnere (Hirsch & Wolf, 2001). Dette gjør det spekulativt å bruke psykologer og psykiatere for å avgjøre om en person snakker sant eller ikke, feilmarginen blir rett og slett for stor. Det blir for mange faktorer å ta hensyn til, og man mangler et sikkert grunnlag for å uttale seg uansett hvilke faktorer man faktisk tar hensyn til.

I Norge har ikke psykologiske og psykiatriske sakkyndige lov til å uttale seg om for eksempel skyldspørsmål, det vil si at de ikke kan uttale seg om hvorvidt den mistenkte er skyldig eller ikke basert på hverken testmateriale eller kliniske vurderinger. Dette betyr også at de ikke kan uttale seg om hvorvidt en person lyver eller ikke (Rosenquist & Rasmussen, 2001). Derimot kan det eventuelt trekkes inn fagkyndige fra utlandet som ikke kommer under samme lov, og om de ikke kan uttale seg i retten kan de da uansett uttale seg i offentlig media. Dette kan få følger for juryens vurdering av skyldspørsmålet, og da er skaden skjedd.


tilbake til innholdsfortegnelse


6. Fabrikert hukommelse


Det finnes en del påstander om at seksuelle overgrep i barndommen er svært vanlige, men at minnet om misbruket ofte fortrenges og ligger i ubevisstheten og skaper problemer for den det gjelder. Ut ifra dette er det tatt i bruk forskjellige måter å hente ut disse minnene på, som hypnose, og flere omdiskuterte terapier er utviklet (Sjöberg, 1998). Det er slått fast at seksuelt misbruk av barn er et problem i samfunnet, men de fleste som har vært offer for seksuelt misbruk i barndommen husker dette. Det er også slått fast at det er mulig å skape falske minner om seksuelt misbruk (Bjorklund, 2000).

Det er ingen som har vært istand til å påvise at fullstendig fortrenging av slike minner faktisk eksisterer (Sjöberg, 1998), derimot er det klart at falske minner har blitt skapt i laboratorie øvelser (Bjorklund, 2000). For eksempel viste Loftus, Miller og Burns i sin studie at studenter som ble presentert misvisende informasjon gjennom visning av en serie av bil-fotgjenger ulykker, var deltagernes gjenkjennelse av fakta mye dårligere enn om de ikke hadde fått misvisende informasjon (Loftus, Miller & Burns, 1978). I en annen studie ble en 14 år gammel gutt instruert til å huske detaljer om fire tidligere hendelser mellom han og hans mor og en eldre bror. En av disse hendelsene var en fiktiv hendelse om at han hadde gått seg bort i et kjøpesenter som femåring, og reddet av en eldre mann. Selv om gutten hadde muligheter til å hevde at han ikke husket hendelsen, kom han frem med flere og flere detaljer om hendelsen, og etterhvert hevdet han at det var mer sannsynlig at denne hendelsen hadde skjedd enn de fire andre hendelsene som virkelig hadde skjedd (Loftus & Pickrell, 1995). Dette viser at det ikke er spesielt vanskelig å skape falske minner, og at det er viktig å ta hensyn til dette i en eventuell rettssak mot noen. I tilfeller hvor en person hevder å huske tidligere glemte minner om seksuelle overgrep, bør metoden brukt for å ha kommet frem til disse tidligere glemte minnene kunne gjennomgås grundig for å utelukke eventuelle falske minner fremkalt av for eksempel ledende spørsmål.

Det er generelt enda lettere å skape falske minner hos et barn enn hos en voksen eller en ungdom, og det kreves dermed en enda mer nøye overvåkning av teknikkene som brukes når man skal forhøre barn om mulige kriminelle handlinger som er begått mot dem. I tillegg er det store individuelle forskjeller på hvor lett man blir påvirket. Det er store forskjeller også mellom barn, og noen voksne er til og med lettere å påvirke enn barn (Bjorklund, 2000). Dette viser at det er uansett viktig å ta i betrakning at minner kan skapes, både hos barn og voksne, men spesielt hos barn. Det sier seg selv at en rettssak grunnlagt på minner om noe som ikke stemmer overens med virkeligheten, kan være en tragedie for den som blir rammet, særlig om det ender opp med at de falske minnene spiller en større rolle enn den som blir beskyldt for å ha begått ugjerningen.


tilbake til innholdsfortegnelse


7. Oppsummering, diskusjon og konklusjon


Bruken av psykologsike tester i juridiske sammenheng kan skape en del problemer, særlig fordi det ikke alltid brukes tester som er generelt aksepterte innenfor psykologien og psykiatrien som vitenskap. Dette gjør at bruken av tester blir for ukritisk i en juridisk sammenheng. I tillegg er testene som brukes ikke konstruerte for juridiske formål, men laget for klinisk bruk. Tester feiler også i å måle det som er formålstjenlig i en juridisk situasjon fordi de ikke tar i betraktning alle faktorer, så som situasjonsfaktoren. Dette betyr at man på gjeldende tidspunkt bør være forsiktig med å bruke tester som grunnlag for en bedømmelse i rettssammenheng, da man kan stille spørsmålstegn ved deres validitet i en juridisk sammenheng. I det minste er der viktig å ha et regelverk som tar i betraktning slike problemstillinger, slik at feilmarginen kan senkes så langt som mulig.

Psykologien og psykiatrien har også en tendens til å utelate situasjons effekten i sine bedømmelser av personer, og de konsentrerer seg ofte om mer individuelle trekk som for eksempel personlighet. Forskning har vist at situasjonsfaktoren er mer avgjørende enn individuelle faktorer som personligheten. I tillegg måler ikke de tester som brukes i situasjonseffekten, så resultatet av en ekspertuttalelse kan således sies å være ensidige og lite nyttige i en rettssammenheng, spesielt ved bruk av tester uten noe annet sammenligningsgrunnlag. Det er også betenkelig dersom det er slik at eksperter overvurderer sin ekspertise, at eksperter er uenige med hverandre, at kliniske bedømmelser er tilfeldige, og at ekspertise ikke gir grunnlag for bedre bedømmelser. I slike situasjoner er nytten av eksperter i rettssalen liten, da det blir umulig å vite hvilke konklusjoner som er riktige.

En annen side ved å bruke eksperter på mental helse i rettssalen er at betydningen av deres begrep er forskjellige fra de juridiske. Psykologer tendenserer i å konseptualisere de rettslige begrepene over i mer kjente, psykologiske begrep. Dette kan føre til en annen mening enn det som opprinnelig var ment, siden psykologiske begrep er mer fundamentale og homogene, mens rettslige begrep er mer syntetiske og heterogene. I tillegg er rettslige begrep mer dikotome, mens psykologiske begrep er mer kontinuerlige. Da kan en konseptualisering av begrep gjøre skade ved at ekspertene tar en vurdering utfra feil holdepunkt, noe som ikke er heldig i en rettssammenheng hvor det ofte er snakk om en person skal fengsles eller ikke, eller om personen trenger sikring eller ikke, eller om en person er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Kan kliniske psykologer bedømme et menneskes troverdighet? Løgn er vanskelig å oppdage fordi noen ganger tror den anklagede at han snakker sant. I tillegg er det mange faktorer som avslører løgn, og samme faktor varierer fra person til person. Forskningen viser at det er store individuelle forskjeller på om man kan oppdage løgnaktighet, og at psykiatere ikke bedømmer troverdighet riktig i mer enn 57% av tilfellene. Her må man også ta i betraktning at denne prosentandelen er funnet gjennom studier av fenomenet løgn versus sannhet, hvor det er 50% sjanse for at det er løgn og 50% sjanse for at det er sannhet. I virkeligheten har man ikke dette å forholde seg til, og da kan det bli enda vanskeligere å avgjøre om det er løgn eller sannhet. Dette betyr at feilmarginen er stor, for stor, til at man med sikkerhet kan ta i bruk eksperters mening om hvorvidt en person snakker sant eller ikke.

Forskning har også vist at det er mulig å fabrikere falske minner hos mennesker, slik at det kan stilles spørmsålstegn ved tilfeller hvor en person hevder at glemte minner om seksuelt misbruk i barndommen har kommet opp til bevisstheten igjen gjennom terapi. Det har vist seg å være generelt lettere å fabrikere minner hos barn enn hos voksne, men det er store individuelle forskjeller. Dette betyr at dersom en slik sak skal føres frem for retten, er det viktig at psykologens eller psykiaterens terapi kan gjennomgås nøye for at man skal kunne oppdage eventuell påvirkning fra terapeuten.

Ut ifra det som her er blitt diskutert, kan man slå fast at eksperter i mental helse ikke er flinke nok til å kunne bedømme et menneskes troverdighet i en rettssak, og det er dermed viktig å ha strenge regler med hensyn til dette. Det ser heller ikke ut til at psykologer eller psykiatere, med tanke på generelle ekspert uttalelser, kan foreta noen spesielt gode juridiske vurderinger av mennesker som ikke hører hjemme i en klinisk psykologisk sammenheng.

Bruken av psykologiske tester hører ikke hjemme alle juridiske sammenhenger, eksperter i klinisk psykologi kan begå uhensiktsmessige konseptualiseringer, og psykologer er ikke flinke nok til å ta betraktning faktorer som ligger utenfor det klinisk psykologiske. I tillegg er eksperter ikke skeptiske nok til sin egen vitenskap og holdning, de er ikke spesielt gode i å bedømme troverdighet, og terapeuter kan fabrikere falske minner hos en person om de ikke er påpasselige nok. Alt i alt er konklusjonen på dette at det inntil videre bør utvises forsiktighet ved bruk av eksperter i mental helse i rettssalen, og at det kanskje bør fokuseres på å spesialisere psykologer og psykiatere på juridiske sammenhenger før de kan tas i bruk i en rettssal. Det er også viktig for fremtiden å prøve å utvikle psykologiske tester som tar i betraktning de juridiske begrepene, og som er ment å være et mål på noe som har direkte sammenheng med den rettslige situasjonen, og ikke en klinisk situasjon. Det er viktig å huske at denne artikkelen har tatt for seg bare bruken av psykolgoger og psykiatere i en rettssak, og det er ikke sikkert at resultatet hadde vært bedre om man hadde sett nøye på juristers, politiets eller andre embedsmenns vurderinger.

Endelig konklusjon blir at dersom alle mulige forutsetninger møtes, og dersom man har strenge regler på bruken av eksperter i en rettssak, kan det være nyttig å bruke eksperter i mental helse i en rettssak, men at i mange situasjoner bør regelverk og eventuelle metoder vurderes og utabeides mer før disse ekspertene får for stor innflytelse i en juridisk sak.


tilbake til innholdsfortegnelse8. Referanser


Bjorklund, D. F. (2000). False memory creation in children and adults. Theory, research and implications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Coles, E. M. (2000). The Emperor in the courtroom: Psychology and pseudoscience. Journal of Forensic Psychology, 1, 1-6.

Coles, E. M. & Veiel, H. O. F. (2001). Expert testimony and pseudoscience: How mental health professionals are taking over the courtroom. International Journal of Law and Psychiatry, 24, 607-625.

Epstein, S. & O’Brien, E. J. (1984). The person-situation debate in historical and current perspective. Psychological Bulletin, 3, 513-537.

Granhag, P. A & Strömwall, L. A. (1999). Repeated interrogations- stretching the deception detection paradigm. Expert Evidence, 7, 163-174.

Funder, D. C. & Ozer D. J. (1983). Behavior as a function of the situation. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 493-504.

Heinze, M. C. & Purisch, A. D. Beneath the mask: Use of psychological tests to detect and subtype malingering in criminal defendants. Journal of Forensic Psychology Practice, 4, 23-52.

Hirsch, A. R. & Wolf, C. J. (2001). Practical methods for detecting mendacity: A case study. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 29, 438-444.

Loftus, E. F., Miller, D. G. & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 4, 19-31.

Loftus, E. F. & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. Psychiatric Annals, 25, 720-725.

Martin, M. A., Allan, A. & Allan, M. M. (2001). The use of psychological tests by australian psychologists who do assesments for the courts. Australian Journal of Psychology, 2, 77-88

Meehl, P. E. (1954). Clinical versus stastistical prediction: A theoretical analysis and a review of the evidence. University of Minnesota Press, Minneapolis.

Murphy, K. R. & Davidshofer, C. O. (1998). Psychological testing, principles and applications. Prentice Hall.

Rosenquist, R. & Rasmussen, K. (2001). Rettspsykiatri i praksis. Universitetsforlaget.

Sjöberg, L. (1998). Bedömningars ofullkomligheter en fara for rättssäkerheten. Juridisk Tidsskrift, 99, 928-947.

Vrij, A. Akehurst, L. & Morris, P. M. (1997). Individual differences in hand movement during deception. Journal of Nonverbal Behaviour, 21, 87-102.

Vrij, A. & Graham, S. (1997). Individual differences between liars and the ability to detect lies. Expert Evidence, 5, 144-148.MAIN
TELL ME ABOUT IT!!!